Rogainings „Ziemassvētku izvēle” 2017


   
Latvijas kausa rogainingā 2017 sacensības
Nolikums (1.biļetens)
 
Laiks:  2017.gada 26. decembris.

Organizē: Biedrība „TSK Sprīdītis” un draugi.

Galvenais tiesnesis: Indra Segliņa.

Sacensību centrs: Gardenes pamatskola, Priežu iela 21, Gardene, Dobeles novads.
Koordinātes:56°38'58.2’’N 23°13'25.7’’E (56.649500, 23.223806)

Sacensību rajons: Gardenes apkārtnē, Dobeles novadā. Apvidus apraksts tiks precizēts pirms-starta informācijā apmēram nedēļu pirms sacensībām.

Noteikumi: 4 stundu rogaininga sacensības (izvēles distance ar dažādu kontrolpunktu vērtību). Piedalās komandas (2-5 dalībnieki komandā). Distance jāveic pārvietojoties kājām.
Sacensības notiek saskaņā ar IRF un LOF apstiprinātajiem rogaininga sacensību noteikumiem. Noteikumu latviskā versija publicēta Latvijas rogaininga mājas lapā http://www.rogaining.lv/jaunumi/data/augsuplades/files/LV_Rogaininga_noteikumi_2017.pdf
Atkāpe no rogaininga noteikumiem: sacensībās TAUTA grupā varēs piedalīties arī individuālie dalībnieki, kuri netiks vērtēti Latvijas kausa rogainingā (LKR) ieskaitē.
Ļoti nelabvēlīgu laika apstākļu gadījumā laika limits var tikt samazināts.

Dalībnieku grupas:
MJ, WJ, XJ (jaunieši, jaunietes un jauktās komandas līdz 23 gadu vecumam);
MO, WO, XO(vīrieši, sievietes un jauktās komandas – atklātā grupa);
MV, WV, XV(vīrieši, sievietes un jauktās komandas- veterāni no 40 gadu vecuma);
MSV, WSV, XSV (vīrieši, sievietes un jauktās komandas - super-veterāni no 55 gadu vecuma);
MUV, WUV, XUV (vīrieši, sievietes un jauktās komandas - ultra-veterāni no 65 gadu vecuma);
GIM(ģimeņu komandas, kur piedalās vienas ģimenes 2 paaudžu dalībnieki un vismaz viens dalībnieks ir 14 gadi vai jaunāks);
TAUTA (grupa iesācējiem, atsācējiem, līdzjutējiem, individuālistiem un visiem, kas vēlas izkustēties svaigā gaisā – bez vecuma un dzimuma ierobežojuma. Grupa dalībniekiem,kuri nevēlas startēt atbilstošajā vecuma un dzimuma grupā).TAUTA grupā tiks izdalītas šādas apakšgrupas:
  • W1 – sieviešu atklātā grupa startam individuāli;
  • M1 – vīriešu atklātā grupa startam individuāli.
Dalībnieki, kas reģistrējas TAUTA grupā vai kādā tās apakšgrupā, netiks vērtēti LKR ieskaitē.
Ja komandas sastāvā ir dalībnieki jaunāki par 14 gadiem, obligāti jābūt vismaz vienam18 gadu vecam vai vecākam dalībniekam.
Maza dalībnieku skaita (grupā mazāk par 3 komandām) gadījumā:
  • jauniešu grupas (MJ, WJ, XJ) var tikt pievienotas atbilstošajai atklātajai grupai;
  • veterānu vecuma grupas var tikt apvienotas, pievienojot tās jaunākai vecuma grupai.
Dalībnieku vecums sacensību vecuma grupas noteikšanai tiek rēķināts uz sacensību dienu(26.12.2017).
Dalībnieki paši ir atbildīgi par savu veselības stāvokli un apdrošināšanu. Jebkuri riski,ko uzņemas dalībnieki, ir pašu dalībnieku atbildībā. Distanci iespējams veikt,izvēloties maršrutu tā, lai nepakļautu veselību un dzīvību briesmām.

Sacensību programma:
no 10.00 dalībnieku reģistrācija sacensību centrā,
11.00   karšu izsniegšana,
11.50došanās uz starta vietu,
12.00kopējs starts visām grupām,
16.00sacensību finišs,
16.30 finiša slēgšana,
ap 17.15apbalvošana.
Pēc 16.00 (iespējams jau no 15.30)ēdināšanavisiem sacensību dalībniekiem.

Atzīmēšanās:Atzīmēšanās ar SPORTident (SI).Derīgas jebkuras SPORTident kartes (SI-5, 6, 8, 9, 10, 11, SIAC1), izņemot SI-pCard, SI-tCard. Kompasus ar iebūvētu SI karti atļauts izmantot tikai TAUTA grupā, ja startē individuāli.
Ja dalībnieks plāno apmeklēt visus sacensību apvidū izvietotos kontrolpunktus, vēlams pašiem parūpēties par atbilstošu atzīmēšanās karti (ar kartes ietilpību lielāku par 30 KP).Dalībnieks pats ir atbildīgs par SI karšu ietilpību izvēlētās distances veikšanai.

Karte: Speciāli sacensībām veidota karte, izmantojot apvidū esošās orientēšanās kartes, LIDAR datus un citu kartogrāfisko informāciju. Plānotais kartes mērogs 1:20 000 un H-2,5m.
Precīza informācija par kartēm un mērogu tiks dota pirms-starta informācijā apmēram nedēļu pirms sacensībām.
Dalībniekiem vēlams pašiem parūpēties par karšu hermetizāciju.

KP vērtību noteikšana: KP vērtība ir KP numura desmitu skaitlis. Sacensību apvidū tiks izvietoti apmēram 30-40 KP.Precīza informācija par sacensību apvidū izvietoto KP skaitu un KP vērtību diapazonu tiks dota pirms-starta informācijā apmēram nedēļu pirms sacensībām.

Vērtēšana: Vērtēšana LKR ieskaitei notiek saskaņā ar LOF rogaininga noteikumiem.
Vērtēšana notiek pēc kontrollaikā savākto KP punktu summas. Vienādas KP punktu summas gadījumā augstāku vietu ieņem komanda, kura distanci veikusi ātrāk. Par katru pārtērēto kontrollaika minūti(arī nepilnu) 1 soda punkts tiks atskaitīts no savākto punktu summas. Par 30 min nokavēšanos komanda saņem 0 punktus.
KP ar savu SI-karti atzīmējas visi komandas dalībnieki. Komandas dalībniekiem vienā KP atzīmes jāveic 1 minūtes laikā. Ja kādam no komandas dalībniekiem būs bojāts (pārrauts) SI-kartes stiprinājums, komanda tiek diskvalificēta.

Pieteikumi: Iepriekšējāpieteikšanās obligāta internetā TSK Sprīdītis mājas lapā www.tsk-spriditis.lv vai rogaininga mājas lapā www.rogaining.lv on-line līdz 2017. gada 19. decembrim 23:59. On-line pieteikšanās forma būs pieejama no 2017.gada 16. novembra.
Pēc 19. decembra pieteikšanās sacensībām TIKAI uz sadaļā "Kontakti" norādīto kontaktinformāciju.
Pieteikumā jānorāda Komandas nosaukums, dalībnieku Vārds, Uzvārds, dzimšanas datums, starta grupa, savas SPORTident (SI) kartes numurs un ēdināšanas izvēle – tradicionālā vai veģetārā.

Ja SI kartes numurs piesakoties netiks norādīts, tiks uzskatīts, ka dalībnieks to vēlas īrēt no sacensību organizatoriem.
Visiem sacensību dalībniekiem pēc finiša paredzēta ēdināšana, kas iekļauta dalības maksā. Ja vēlaties veģetāru ēdienu, tas obligāti ir jānorāda pieteikumā!
Pieteikums sacensībām ir arī garantija dalības maksas samaksai. Dalībnieki, kuri ir pieteikušies, bet nepiedalās sacensībās apmaksā 50% no dalības maksas.Gadījumā, ja dalībnieks jebkādu iemeslu dēļ nestartē, samaksātā dalības maksa netiek atmaksāta.
Sacensību organizatoriem ir tiesības piešķirt dalības maksas atlaidi, kuras apmēru nosaka organizatori.
Piesakoties sacensībām pēc 19.12.2017 dalības maksa ir paaugstināta(skat. sadaļu „Dalības maksa”).
Dalībniekiem, kas pieteiksies tikai sacensību dienā, sacensību organizatori negarantē ēdināšanu un sacensībām speciāli sagatavoto karšu materiālu.
 
Dalības maksa:  Katram komandas dalībniekam (EUR):
Vecuma grupa \Pieteikšanās termiņš Līdz 12.12.2017 Līdz 19.12.2017 Līdz25.12.2017 Sacensību dienā
Pieaugušie (O, V un SV vecuma grupas) 15,00 20,00 25,00 30,00
Jauniešu (J) un UV vecuma grupu dalībnieki 10,00 15,00 20,00 20,00
Skolēni līdz 14 gadu vecumam 5,00 7,00 9,00 10,00
Bērni jaunāki par 7 gadiem bezmaksas 1,00 2,00 3,00
TAUTA grupā dalības maksa atbilstoši katra dalībnieka vecuma grupai attiecīgajā pieteikšanās termiņā.
SPORTident kartes īre 1,00EUR.
Dalības maksa sedz sacensību materiālu, ēdināšanas, balvu fonda, sacensību centra īres un citus organizatoriskos izdevumus.
Jebkādu izmaiņu izdarīšana pieteikušos dalībnieku vārdiskajos sastāvos, grupu maiņa, SI karšu numuru maiņa pēc 19. decembravai uz vietas pirms sacensībām – 1,00 EUR par katru izmaiņu.
Apmaksa veicama ar pārskaitījumu līdz 21.12.2017 vai skaidrā naudā reģistrējoties sacensību centrā.
Norēķinu rekvizīti apmaksai ar pārskaitījumu: Biedrība „TSK Sprīdītis”,
Reģ.Nr. 40008038295,
Juridiskā adrese: Ķiršu iela 3, Dobele, LV-3701,
Banka: AS Swedbank, kods: HABALV22,
Konts: LV93HABA0551034378053.
Pārskaitījumā lūdzu norādītkomandas Numuru, nosaukumu, dalībnieka vārdu, uzvārdu, par kuru tiek maksāts.
Ja nepieciešams rēķins, lūdzam sazināties ar Ivaru Prikuli pa e-pastu prikulivars@inbox.lv, vai mob. tel. 29410429.
 
Apbalvošana: Tiks apbalvotas labāko rezultātu ieguvējas komandas katrā vecuma grupā.Apbalvošana notiek saskaņā ar sacensību laikā reģistrētajiem neoficiālajiem rezultātiem. Komanda tiek apbalvota tikai tajā vecuma grupā, kas norādīta tās pieteikumā.
Apbalvojamo komandu skaitu organizatori var mainīt atkarībā no startējušo komandu skaita grupās un sacensību budžeta. Iespējamas pārsteiguma balvas!
 
Kontakti: Indra Segliņa tel.29496200 , e- pasts: indra.seglina@exigenservices.com
Ārkārtas kontakt-telefona Nr. sacensību laikā tiks norādīti uz sacensību kartes.
 
Precizēta informācija par sacensībām tiks dota nākamajos biļetenos un pirms-starta informācijā, kas tiks publicēta internetā TSK Sprīdītis mājas lapā www.tsk-spriditis.lv apmēram nedēļu pirms sacensībām.
Dalībnieks, piedaloties sacensībās, piekrīt, ka sacensību laikā tiek fotografēts un fotogrāfijas tiek izmantotas šo un citu sacensību publicitātei un aktīva dzīvesveida popularizēšanai drukātā veidā, elektroniskajā vidē un sociālajos tīklos.
 
Dalībnieki paši ir atbildīgi par savu veselības stāvokli. Jauniešiem līdz 18 gadu vecumam par veselības stāvokli atbildīgi vecāki, aizbildņi vai treneri.
Dalībnieki paši ir atbildīgi par ceļu satiksmes noteikumu ievērošanu, jo satiksme sacensību rajonā netiks ierobežota.
 
Tiekamies Otrajos Ziemassvētkos!

ATBALSTĪTĀJI

SACENSĪBU CENTRS:

ATRAKSTI MUMS: